Επιλογή με

Διαθεσιμότητα
Τιμή

Obsidian

Obsidian is a naturally occurring volcanic glass formed as an extrusive igneous rock. Obsidian is produced when felsic lava extruded from a volcano cools